Athena hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving in werking met deze zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR). Athena heeft de nodige acties ondernomen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

 

PRIVACYBELEID VAN ATHENA vzw

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ATHENA vzw (hierna: “Athena” ) verwerkt van haar leden, klanten en andere geïnteresseerden.Indien je lid wordt van Athena, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Athena verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Athena vzw, Koniklijkelaan 37 b2, 2600 Berchem, België, BE0408606659
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via leden@naturisme-athena.org of + 32 3 239 12 87 


2. Welke gegevens verwerkt Athena en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, taal, pasfoto
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummers,  e-mailadressen,  eventueel bankrekeningnummer.
2.2   Van campinggasten en klanten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, taal
b) adresgegevens
c) telefoonnummers, e-mailadressen
2.3 Athena verwerkt de in sub 2.1 en in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen  en informatie over diensten en activiteiten van Athena;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, activiteiten, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.4 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 18 maanden na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Athena en je te informeren over de ontwikkelingen van Athena.
E-mail berichtgeving (opt-out):Athena gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Athena toe te sturen. Grondslag voor deze gegevens is het inschrijvingsformulier bij het lid worden van Athena of uw aanmeldingsformulier voor onze nieuwsbrief via onze website www.naturisme-athena.org. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen

Athena verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 18 maanden na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Athena passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Athena gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Verstrekking aan derden

Athena geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


6. Geheimhoudingsverklaring

Vrijwilligers en medewerkers van Athena die namens onze organisatie gegevens verwerken of inkijken  hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.


7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1 Via de ledenadministratie van Athena kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Athena zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Athena je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: leden@naturisme-athena.org


8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.